facebook
 • Magyar
 • English

Kono Hyakuren


MJER katák osztályozási rendszerei

MUSO JIKIDEN EISHIN RYU - KONO HYAKUREN SOKE

 1. Seiza No Bu - 11 Kata
 2. Tate Hiza No Bu - 10 Kata
 3. Oku Iai; I waza No Bu - 8 Kata / No Hayanuki waza?
 4. Oku Iai; Tachi waza; No Bu - 13 Kata / No Bangai waza?
 5. Iai Kata - 7 Kata (Társ vaza)
 6. Tachi Uchi no Kurai - 10 Kata (Társ waza)
 7. Tsume Ai no Kurai - 11 Kata (Társ waza)
 8. Daisho Tsume - 8 Kata (Kodachi vaza)
 9. Daisho Tachi Tsume - 6 Kata (Kodachi Társ waza)
 10. Kogusokuwari - 9 Kata / ?
 11. Motote No Dan - 11 Kata / ?
 12. O-ken - 8 Kata / ?
 13. Nema No Daiji - 6 Kata / ?
 14. Soto No Mono Daiji - 6 Kata
 15. Jo I No Daiji - 14 Kata
 16. Gokui No Daiji - 22 Kata
 17. Gokui Gonbu Kumi Uchi - 4 Kata
 18. Dai Nippon Batto Ho - 9 Kata